Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUSBlogų ėjimų lentoje daug, laukia kada bus padaryti !!!

Klubo įstatai

Vilkaviškio
šachmatų klubas
„Širvinta“
ĮSTATAI

BENDROJI DALIS.
1. Pavadinimas: Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“ (toliau vadinamas klubas) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Vilkaviškio šachmatų klubo „Širvinta“ teisinė forma – asociacija.
3. Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Klubas turi sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą, simboliką, komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą taip pat teisę gauti labdarą ir paramą bei įstatymų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.
5. Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.
6. Klubo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
7. Klubo buveinė nustatoma visuotinio susirinkimo sprendimu.
8. Klubo viešieji pranešimai spausdinami Vilkaviškio rajono laikraštyje „Santaka“ ir VĮ „Registrų centras“ leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

KLUBO VEIKLA.
9. Klubo veiklos tikslai:
9.1. koordinuoti klubo narių veiklą;
9.2. rengti šachmatų varžybas Vilkaviškio rajone;
9.3. sudaryti sąlygas klubo nariams dalyvauti Lietuvos Respublikos pirmenybėse;
9.4. rūpintis šachmatininkų, ypač talentingų, meistriškumu.
10. Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus klubas telkia klubo narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui ir vykdo ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą veiklą: Sporto klubų veikla (93.12);

KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
11.  Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys raštu pateikę klubo pirmininkui prašymą.
12.  Klubo narys turi tokias teises:
12.1. dalyvauti, teikti pasiūlymus bei pageidavimus ir balsuoti klubo visuotiniame narių susirinkime;
12.2. rinkti ir būti išrinktu klubo pirmininku;
12.3. naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, baze, inventoriumi, dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose;
12.4. Raštu pateikus prašymą išstoti iš klubo narių.
13. Klubo nariai privalo:
13.1. laikytis klubo įstatų;
13.2. sumokėti  nario mokestį iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Nesumokėjus mokesčio klubo nario veikla sustabdoma.
13.3. vykdyti klubo organų sprendimus ir pavedimus;
13.4. tausoti klubo turtą.
14. Klubo stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo dydis ir tvarka  nustatomi visuotiniame  narių susirinkime.
15. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į klubą, pateikus pirmininkui prašymą raštu, priima visuotinis narių susirinkimas.
16. Klubo nariai gali būti pašalinami iš klubo, jeigu jie:
16.1. nesilaiko klubo įstatų;
16.2. nevykdo klubo valdymo organų sprendimų;
16.3. nesumoka nario mokesčio iki einamų metų kovo 1 dienos.

KLUBO ORGANAI.
17. Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
18. Visuotinis narių susirinkimas:
18.1. keičia klubo įstatus;
18.2. skiria ir atšaukia klubo pirmininką;
18.3. nustato klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
18.4. tvirtina klubo metinę finansinę atskaitomybę;
18.5. skiria auditorių;
18.6. priima sprendimą dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
19. Eilinį visuotinį narių susirinkimą pasibaigus kalendoriniams metams privalu rengti kasmet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
20. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus klubo pirmininkas paskelbia klubo tinklapyje ir elektroniniu paštu išsiunčia klubo nariams ne vėliau kaip likus  15 dienų iki susirinkimo dienos.
21. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas klubo pirmininko arba jei to reikalauja daugiau nei 1/3 klubo narių.
22. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus kai jame užsiregistruoja ne mažiau kaip pusė klubo narių.
23. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, trisdešimties dienų laikotarpyje šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Pranešimas apie tokį susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo klubo narių.
24. Kiekvienas klubo narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau kaip pusė susirinkime  dalyvaujančių klubo narių balsų. Kai keičiami klubo įstatai ir priimami sprendimai dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų.
25. Visuotinio susirinkimo sprendimai paprastai priimami atviru balsavimu.

KLUBO PIRMININKAS.
26. Klubo pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui.
27. Klubo pirmininkas:
27.1. organizuoja ir vadovauja klubo veiklai;
27.2. teikia metinę finansinę atskaitomybę tvirtinimui;
27.3. parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui klubo veiklos ataskaitą;
27.4. klubo vardu sudaro sandorius bei atstovauja klubą, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
27.5. skelbia ir organizuoja viešos informacijos skelbimą;

LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA.
28. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 29 punkte nustatytų šaltinių lėšų.
29. Klubo pajamų šaltiniai:
29.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
29.2. valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
29.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
29.4. palikimai pagal testamentą tenkantys klubui;
29.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
29.6. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
30. Klubo lėšos naudojamos siekiant įgyvendinti klubo veiklos tikslus.
31. Klubo veiklos lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo paskirtas (samdomas)  asmuo (auditorius), kuris tikrina  finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – ataskaitą pateikia Visuotiniam susirinkimui.

KLUBO VEIKLOS PABAIGA.
32. Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas civilinio kodekso nustatyta tvarka.
33. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems  viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

 

Įstatai priimti 2014-03-13 visuotiniame narių susirinkime.